دوره کامل آموزش برنامه نویسی اندروید و توسعه جاوا – ساخت ۲۱ اپلیکیشن

دوره کامل آموزش برنامه نویسی اندروید و توسعه جاوا - ساخت 21 اپلیکیشن

دوره کامل آموزش برنامه نویسی اندروید و توسعه جاوا – ساخت ۲۱ اپلیکیشن

 

محصول شرکت یودمی – قیمت در سایت اصلی ۱۹۵ دلار    مدرسین : Fahd Sheraz , Paulo Dichone 

زبان این دوره : زبان اصلی (انگلیسی)  در این دوره در سایت Udemy  پانزده هزار نفر شرکت کرده اند .

شاید شما هم به دنبال یادگیری زبان برنامه نویسی اندروید باشید اما متاسفانه منبع خوب و قابل قبولی را پیدا نمی کنید متاسفانه منابع فارسی هم به شدت تکراری و دارای اشتباهات بسیار بدی هستند و منابعی که موجود هست یا کم هست یا ناقص ، و میتوان گفت این منابع به هیچ عنوان قابل اتکا نیست . و اگر منبعی هم کامل و درست درست داده باشد آن هم قیمت فوق العاده بالایی دارد .

معمولا اکثر متخصصین و کارشناسان بر این باور هستند که برای یادگیری هر چیزی بهتر است از منابع اصلی استفاده کرد . در این لحظه ما برای برنامه نویسی اندروید به سراغ منابع خارجی و این بار سایت یودمی (یکی از بهترین منابع یادگیری دنیا) رفته ایم و برای آموزش برنامه نویسی اندروید یک دوره فوق العاده را تهیه کردیم که در سایت اصلی به قیمت ۱۹۵ دلار به فروش میرسد . این دوره با عنوان The Complete Android & Java Developer Course – Build 21 Apps به فروش میرسد و توسط دو مدرس فوق العاده یعنی  Fahd Sheraz , Paulo Dichone تدریس شده است . در ادامه میتوانید سرفصل های کامل این دوره را ببینید و این محصول را در سایت سورس ایران با قیمت فوق العاده ناچیزی خریداری کنید . 

اطلاعات دوره آموزش اندروید و توسعه جاوا

سرفصل اصلی دوره کامل آموزش برنامه نویسی اندروید و توسعه جاوا – ساخت ۲۱ اپلیکیشن :

Section 0: How to Watch Videos in HD for Best Results!
How to Watch Videos in HD for Best Results!
00:53

Section 1: Install and Setup for Windows Users
Lecture 1
What The Course Will Cover
03:15
Lecture 2
Install Java, JDK and JRE
09:11
Lecture 3
Install Eclipse IDE and Create Your First Hello World App
08:46
Lecture 4
Install Android Studio
08:12
Lecture 5
Install Genymotion and Setup Android Studio
11:08
Lecture 6
Genymotion on Windows
Lecture 7
How to Watch Videos in HD for Best Results!

Section 2: Install and Setup for MAC users
Lecture 8
Download Eclipse IDE for Java Programs (Mac OSX)
07:37
Lecture 9
Download And Install Android Studio and Setup (Mac OSX)
04:23
Lecture 10
Setup Genymotion Emulator (Mac OSX)
05:50
Lecture 11
Make Your First Android App (Mac OSX)
02:03
Lecture 12
Create Genymotion Virtual Devices (Mac OSX)
02:41

Section 3:Android Resources and Theoretical Guidelines
Free Android Books, Resources and Theoretical Guidelines
00:21

Section 4: Learn Java Programming From Scratch!
Lecture 13
What’s Java Programming Language – Why Do We Care?
01:40
Lecture 14
JavaClass to Import – Java Code
Lecture 15
How to Import Projects in Eclipse
01:03
Lecture 16
Your First Java Program – Hello Java!
14:38
Lecture 17
Hello World Java Program (Java Files)
Lecture 18
Exercise – Hello World
1 page
Lecture 19
Java Compilation Process
01:52
Quiz 1
Java Compilation Process
3 questions
Lecture 20
Java Variables Video 1
14:26
Lecture 21
Java Variables Video 2
07:20
Lecture 22
Java Variables Program (Download Source Code)
Quiz 2
Take a Quick Quiz!
3 questions

Section 5: Learn Java Programming From Scratch – If Else, Loops, Methods, Classes
Lecture 23
Java Basic Operations Video 1
07:17
Lecture 24
Java Basic Operations Videoo 2
13:05
Lecture 25
Java Basic Operations (Java Files – Download Source Code)
Quiz 3
Java Operators
4 questions
Lecture 26
Java If and Else Statements
07:23
Lecture 27
Java If Statements Program Files (Download Java Files)
Lecture 28
Loops
08:01
Lecture 29
Loops Java Program (Download Java Files)
Lecture 30
Methods in Java
14:22
What are methods and how to use them and create them? Explain thoroughly – return types, signatures (parameters)
Lecture 31
Java Methods Program (Java Files)
Lecture 32
What’s a Class? What’s an Object?
09:15
Lecture 33
Java Classes Program (Java Files)
Lecture 34
Exercise I
1 page
Quiz 4
Data Hiding Quiz (Accessors)
3 questions

Section 6: Learn Java Programming From Scratch – Advanced Concepts
Lecture 35
Controlling Access to Instance Variables
10:19
Lecture 36
Java Data Hiding Program (Java Files)
Lecture 37
Class Constructors – What Do they Do?
12:40
Lecture 38
Java Constructors Program (Java Files)
Lecture 39
Setters and Getters
11:15
Lecture 40
Java Setters and Getters Program (Java File)
Lecture 41
Exercise II – Classes, Objects, Methods, Instance Variables, Constructor
1 page

Section 7: Java Programming Advanced Concepts – Inheritance and Data Structure
Lecture 42
Introduction to Inheritance in Java Video 1
03:29
Lecture 43
Java Inheritance Video 2
11:40
Lecture 44
Java Inheritance Video 3
10:45
Lecture 45
Java Inheritance Programs (Java Files)
Lecture 46
Arrays
08:56
Lecture 47
Java Arrays Program (Java Files)
Lecture 48
ArrayLists
10:53
Lecture 49
Java ArrayList Program (Java Files)
Lecture 50
HashMaps
09:07
Lecture 51
Java HashMap Program Files (Java Files)
Lecture 52
Congratulations! You are a Classy Java Developer!
01:39

Section 8: Android App Development Tools
Lecture 53
First Things First – Creating a Project and Running our First App!
09:48
Go through creating our first Project and Run it!!
Lecture 54
The Android Studio IDE
09:00
Lecture 55
Android File Structure
07:51
Lecture 56
XML Files – Android User Interface
07:07
Lecture 57
The R.java File
05:04
Lecture 58
String.xml
06:34
Lecture 59
The Manifest File
07:22
Lecture 60
Dimens.xml File
07:00

Section 9: Designing App Visuals – How To Use Views in Android/Java Development
Lecture 61
Views – What are They? What do They Do?
11:48
Intro to Views
Lecture 62
Views Java Files
Lecture 63
App #1 – Buttons – Tap Tap!
12:24
Lecture 64
Buttons Source Code Files (Android studio project)
Lecture 65
App #2 – Random Highest Mountain Names
12:25
Lecture 66
Random Highest Mountains Source code
Lecture 67
App #3 – Edit – Let Users Enter Data – Edit – Put it all together!
15:31
What’s an Edit? How to create them and use them?
Lecture 68
Edit Source Code
Lecture 69
App #4 – Temperature Converter App – Part I: The UI
06:33
Lecture 70
App #4 – Temperature Converter – Part II: Tie all Together
12:58
Create a fun little app where users enter their name and push the button to show what they have entered in the View.
Lecture 71
App #4 – Temperature Converter – Part III – Finishing it Up
14:04
Lecture 72
Temperature Converter Source Code

Section 10: Designing App Visuals 2
Lecture 73
Background Colors – Some Widget Properties
06:21
Lecture 74
ImageViews Source Code
Lecture 75
Add Images to a View
05:33
drawbles and images through xml layout
Lecture 76
App #5 – Make Image Clickable
05:23
Lecture 77
Logging
06:26
Lecture 78
Know Your Way Around an XML File (UI properties)
11:19
Lecture 79
Con – It’s all About Con -Toast Example
06:12
Lecture 80
XML Files Source code

Section 11: What Are Activities And How to work with Navigation – Java / Android
Lecture 81
What’s an Activity?
05:29
Lecture 82
Activity Life Cycle
06:52
Lecture 83
App #6 – Navigate to a Different Activity
06:57
Lecture 84
App #7 – Passing Data Bettwen Activities
09:06
Lecture 85
App #8 – Passing Data Back to the First Activity
10:46
Lecture 86
Activity Source Code
Lecture 87
App #9 – Show Me the Bios – Details App
06:28
Lecture 88
App – Show Me the Bios – Part II
12:11
Lecture 89
App – Show Me the Bio – Final!
12:27
Lecture 90
Show Me the Bio Source code
Lecture 91
Conclusion!
01:15

Section 12: Listviews – Introduction
Lecture 92
Listview Introduction – First Look
02:11
Lecture 93
App #10 – Let’s Create Our First Listview
17:59
Lecture 94
Listviews and Adapters – They Work Together!
03:22
Lecture 95
First Listview Code Files
Lecture 96
App #11 – Make Our Own Custom Listview – Part 1
23:18
In this lecture we are going to start with the creation of our first custom listview
Lecture 97
Make Our Own Custom Listview – Part 2
20:34
Lecture 98
Custom Listview App Final Product
13:05
Lecture 99
Final Custom Listview App Code Files
Lecture 100
Conclusion!
02:28

Section 13: Input Controls
App #12 – Alert Dialogs
Preview
12:48
Alert Dialogs Code Files
00:03
App #13 – Radio Buttons
18:54
Radio Buttons Code Files
00:03
App #14 – Seekbar
14:36
Seekbar Code Files
00:03
App 15 – Checkbox
15:00
CheckBox Code Files
00:03
App #16 – Toggle Buttons
09:27
Toggle Buttons Code Files
00:03
App #17 – Dog or Cat Person – Part I
16:33
App – Dog or Cat Person – Part II
13:53
App – Dog or Cat Person – Final
20:56
Dog or Cat Person Code Files
00:03
Conclusion!
01:18

Section 14: User Interface (UI) Layouts in Android
Linear Layout
06:08
Relative Layout
06:21
ScrollViews
03:50
TableLayout
05:38

Section 15: Android Media Player
Play a Soundtrack – App# 17
15:50
Source Code – PlaySound
00:04
App #18 – Build a Music Player – My SoundBox Part 1
16:14
Build a Music Player – My SoundBox Part 2 – Final
19:14
Source Code – SoundBox
00:04
App #19 – Build a Mood Scanner App – Part 1
19:30
Build a Mood Scanner App – Part 2 – Final
22:15
Source Code – Mood Scanner
00:04
Conclusion – Congrats!
03:38

Section 16: Storage in Android – Shared Preferences, Internal Storage, SQLite Database
Introduction to Storage in Android
Preview
04:57
Shared Preferences – How to Persist App Data Using the Shared Preferences Class?
20:00
Source Code – Shared Preferences Project
00:04
App #20 – My Diary App Internal Storage – Write/Read to Filesystem
27:54
Source Code – My Diary App
00:04
Database Introduction – SQLite in Android – Create Robust Apps Using Databasis.
Preview
02:51
App #21 – My WishList – Part I
20:58
App – My WishList – Part II
31:57
App – My WishList – Part III
32:34
App – My WishList – Part IV
24:49
Source Code – My WishList Project
00:04

Section 17: Storage in Android 2 – Shared Preferences, Internal Storage, SQLite Database
App #22 – Calories Counter – Part I
26:49
App – Calories Counter – Part II
21:54
App – Calories Counter – Part III
28:03
App – Calories Counter – Part IV
40:54
App – Calories Counter – Final
20:21
Source Code – Calories Counter Project
00:04

Section 18: Connecting to the World – Introduction to HTTP Requests – Consuming JSON Data
Introduction to HTTP Request and Networking in Android and JSON
07:12
Let’s Build a Weather App – Introduction Lecture
04:19
App # 23 – Weather App – Build the User Interface – Part I
13:53
Weather App – Part II
24:54
Weather App – Part III
23:12
Weather App – Part IV
30:09
Weather App – Final Product
22:58
Source Code – Weather App
00:04
Useful Resources
00:22

Section 19: Using Networking Library – The Volley Networking Library
Introduction to Libraries – What’s an Android Library?
Preview
05:52
Android Volley Setup and JSONArray Request Object
20:45
Android Volley – JSONObject Request – Fetch and Parse JSON Objects
14:07
Android Volley String Request – Fetch and Parse a String
Preview
04:51
Android Volley – Load Images using ImageLoader
12:37
Useful Resources
00:14
Source Code – Volley Library Project
00:04

Section 20: Let’s Build a Music Event App
Events App Introduction – Quick Application Demo
02:32
Last Fm Introduction and API Setup
03:38
Project Setup – Setup Volley Classes and Library
06:10
User Interface Creation – Setup the UI/UX of the Application
15:48
Music Events App – Part I – Classes Setup
23:07
Music Events App – Part II – Classes Setup
26:02
Music Events App – Part III – Classes Setup
22:53
Music Events App – Part IV – Classes Setup
15:23
Music Event App – Adding a Custom ActionBar
08:12
Music Events App – Final Product!
11:08
Music Events Project Source Code
00:04

(Section 21: Let’s Build a Messaging App With Parse (What’sApp Clone
What’sApp Clone Demo
04:12
What’s Parse? How to Use Parse in Our Android Apps?
06:32
Setup our Messaging Project – Part I
08:10
Setup our Messaging Project Part II
13:00
User Interface Creation – Part I
10:03
User Interface Creation – Part II
18:35
User Interface Creation – Part III
18:36
User Interface Creation – Part IV
20:12
Setup Listview and Images – Introduction to Picasso Library
16:40
Setup Listview and Images – Introduction to Picasso Library – Part II
13:18
Login Screen Setup – Final Product
10:10
WhatsApp Clone App Source Code
00:10
Useful Links/tools
00:10

Section 22: Upload/Publish Your App to Google Play
Requirements
00:06
How to Create a Google Developer Account?
05:25
Create Icons
12:50
Application Metadata – Take Screenshots of Your Application
07:59
Packaging Your Application
08:06
Application Metadata – Title, Description and Publish!
19:12
Versioning Your Apps
10:16

Section 23: Bonus
Congrats! You are an Android Developer Now.
00:53
Bonus: Get Java, iOS & Swift Courses for Huge Discount

۰۰:۱۱

سرفصل های چند جلسه اول دوره کامل آموزش برنامه نویسی اندروید و توسعه جاوا – ساخت ۲۱ اپلیکیشن به زبان فارسی (دوره زبان زبان انگلیسی می باشد):

 • نصب و راه اندازی اندروید
 • نحوه نصب Java ، JDK و JRE
 • نحوه نصب Eclipse IDE
 • نحوه نصب Android Studio
 • کار با Mac OS
 • نحوه ایجاد دستگاه های مجازی Genymotion
 • آموزش برنامه نویسی جاوا
 • فرآیند تدوین جاوا
 • کار با متغیرهای جاوا
 • کار با حلقه ها
 • کار با کلاس ها
 • کار با متد های سازنده برای کلاس
 • کار با مفهوم وراثت
 • ابزارهای توسعه اندروید
 • کار با Android Studio IDE
 • نحوه استفاده از نمایش ها
 • نحوه ویرایش کدها
 • کار با رابط کاربری
 • کار با خواص عناصر
 • کار با XML
 • نحوه تعریف Listviews
 • نحوه سفارشی سازی ListView
 • و…

دیدن سایت دوره آموزش برنامه نویسی اندروید

خرید محصول

برای خرید محصول بر روی لینک های زیر کلیک کنید

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۹ دیدگاه

محمدرضا

سلام — دوره ای که قرار دادید زیر نویس فارسی داره؟

پاسخ دهید
۰

نیما

سلام خدمت اساتید

با توجه به اینکه این آموزش مال ۲ سال پیش هست
آیا قدیمی نشده؟ مشکلی بابت دیدن نداره؟

پاسخ دهید
۰

علی

حداقل دو قسمت دمو میزاشتی ببینیم چجوره بدرد میخوره یا نه

پاسخ دهید
۱

mirhamid

سلام
لطفا این دوره آموزشی را به زبان فارسی هم قرار بدین
با تشکر

پاسخ دهید
۰

  محمد همتی در پاسخ mirhamid

  سعی میکنیم یه دوره عالی اندروید برگزار کنیم

  پاسخ دهید
  ۱

mahdi

این پکیج عالیه . من که کلی پکیج اندروید دیدم با این خیل حال کردم . حتما پیشنهاد میکنم

پاسخ دهید
۱


Top