توابع تعریف شده در فایل ctype.h

یکی از درخواست کاربران معرفی توابع برنامه نویسی های مختلف می باشد. ما هم سعی میکنم هر چند وقت یک بار توابع یک برنامه نویسی رو معرفی کنیم برای اول کار توابع کاراکتری تعریف شده در سر فایل ctype.h رو معرفی می کنیم سعی میکنیم این توابع کتابخانه ای رو به صورت کامل معرفی کنیم.

توجه کنید که همه ی توابع زیر یک پارامتر از نوع int دریافت میکنند و یک مقدار int را برمیگردانند.علت این است که نوع char در اصل یک نوع صحیح است.در عمل وقتی توابع زیر را به کار میبرند،یک مقدار char به تابع میفرستند و مقدار بازگشتی را نیز در یک char ذخیره میکنند.به همین خاطر،این توابع را به عنوان “توابع کاراکتری” در نظر میگیریم.

توابع تعریف شده در فایل ctype.h

توابع کاراکتری تعریف شده در سر فایل ctype.h

اگر c کاراکتر الفبایی یا عدد باشدمقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر بر میگرداند

اگر c کاراکتر الفبایی باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر برمی گرداند.

اگر c کاراکتر کنترلی باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر را بر می گرداند.

اگر c کاراکتر عددی باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر را بر می گرداند.

اگر c کاراکتر چاپی و غیر خالی باشد مقدار غیر صفر وگرنه صفر را بر می گرداند.

اگر c حرف کوچک باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،صفر را بر میگرداند.

اگر c کاراکتر قابل چاپ باشد مقدار غیر صفر و در غیر آن،مقدار صفر را برمی گرداند.

اگر c کاراکتر چاپی به غیر از حروف و اعداد و فضای خالی باشد،مقدار غیر صفر بر می گرداند وگرنه مقدار صفر را بر می گرداند.

اگر c کاراکتر فضای سفید شامل فضای خالی ‘ ‘ و عبور فرم ‘\f’ و خط  جدید ‘\n’ و بازگشت نورد ‘\r’ و پرش افقی ‘\t’ و پرش عمودی ‘\v’  باشد،مقدار غیر صفر را بر می گرداند وگرنه صفر را بر می گرداند.

اگر c حرف بزرگ باشد،مقدار غیر صفر بر می گرداند وگرنه صفر را بر می گرداند.

اگر c یکی از ده کاراکتر عددی یا یکی از دوازده حرف عدد شانزده دهی شامل ‘a’ و ‘b’ و ‘c’ و ‘d’ و ‘e’ و ‘f’ و ‘A’ و ‘B’ و ‘C‘ و ‘D’ و ‘E’ و ‘F’ باشد،مقدار غیر صفر برمی گرداند وگرنه مقدار صفر را بر می گرداند.

اگر c حرف بزرگ باشد،کاراکتر کوچک معادل آن را بر می گرداند وگرنه خود c را بر می گرداند.

اگر c حرف کوچک باشد،کاراکتر بزرگ معدل آن را بر می گرداند وگرنه خود c را بر می گرداند.

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top